8.SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Aşağa gitmek

8.SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:38 pm

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ-1

1. Laiklik, aşağıda verilen hangi olaydan sonra devletlerin hukuk sisteminde yer almaya başlamıştır?
A) Amerika’nın bağımsızlık ilanı B) Hint Deniz yolunun keşfi
C) Rönesans hareketleri D) Fransız İhtilâli
2. Aşağıdakilerden hangisi, 31 Mart Olayının özelliklerindendir?
A) Gerici niteliklidir B) II.Meşrutiyet devrine son verilmiştir
C) İttihatçılar tarafından çıkarılmıştır D) II.Abdülhamit’e karşı çıkarılmıştır.
3. Rusya, işgal altında tuttuğu hangi doğu illerini Brest Litowsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir?
A) Kars, Ardahan, Batum B) Erzurum, Erzincan, Bitlis
C) Kars, Erzincan, Bitlis D) Ardahan, Erzurum, Bitlis
4. Mustafa Kemal Paşa, Doğu Cephesinde aşağıdaki hangi illeri Rus işgalinden kurtarmıştır?
A) Muş ve Bitlis B) Muş, Ardahan C) Kars, Bitlis D) Ardahan, Batum
5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Yıldırım Orduları Gurup Komutanlığı’na kim atanmıştır?
A) Enver Paşa B) İsmet İnönü C) Mustafa Kemal Paşa D) Rauf Orbay
6. XIX. yy’da Avrupa’da bilim, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok gelişmeler olmuştur. Bunlardan bir tanesi de buhar gücünden yararlanılmasıdır.
Buhar gücünden istifade edilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinde etkili olmamıştır?
A) Üretimin arttırılması B) Ulaşımın kolaylaşması C) Nüfus artışı D) Ticaretin gelişmesi
7. XIX. yy’da sanayileşen Avrupalı devletler ile Doğu’da rekabete girişen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti B) Tayvan C)Çin D) Japon
8. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilâlinin getirdiği fikir akımlarındandır?
A) Komünizm B) Milliyetçilik C) Rasyonalizm D) Liberalizm
9. XIX. yy’da aşağıdaki olaylardan hangisi devletler arası ilişkileri etkilemiştir?
A) Fransız İhtilali B) Kavimler Göçü C) İstanbul’un Fethi D) Haçlı Seferleri
10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hızlandıran etmenlerdendir?
A) Fransız İhtilali B) Reform hareketleri C) Kavimler Göçü D) Haçlı Seferleri
11. Aşağıdakilerden hangisi I.Meşrutiyet’in ilân edilme sebeplerindendir?
A) Türk aydınlarının daha önce yapılan yenilikleri yeterli bulmaması
B) Milliyetçilik akımının etkisi
C) Devletler arasındaki ekonomik rekabet
D) Sömürgecilik anlayışı
12. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri değildir?
A) Almanya ile İngiltere arasındaki ekonomik rekabet
B) Sömürgecilik yarışı
C) Fransa’nın Alsas-Loren yenilgisini unutamayışı
D) Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması
13. I.Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasî yapısında bir değişiklik olmamıştır?
A) Osmanlı Devleti B) İngiltere C) Avusturya- Macaristan D) Almanya
14.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biridir?
A) Rusya’nın Balkanlarda izlediği panislavizm politikası
B) Osmanlı Devleti’nin gittikçe güçlenmesi
C) Osmanlı ile Rusya arasındaki ekonomik rekabet
D) Osmanlı Devleti’nin zengin petrol yataklarını ele geçirmek istemesi
15. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Il.Meşrutiyet Dönemi’nde iç politikada aşağıdaki akımlardan hangisine ağırlık vermiştir?
A) Osmanlıcılık B) Türkçülük C) İslamcılık D) Hürriyetçilik
16. Aşağıdakilerden hangisi, meşrutiyet yönetimine bir tepki olarak doğmuştur?
A) Il.Abdülhamit’in tahttan indirilmesi B) 31 Mart Vak’ası
C) Hareket Ordusu’nun kurulması D) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulması
17. I.Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?
A) Moskova B) Brest – Litowsk C) Kars D) Lozan
18. 1.Dünya Savaşı sonunda Almanya galip devletlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?
A) Nöyyi B) Triyanon C) Senjermen D) Versay
19. I.Dünya Savaşı’nda, aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasında İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya yardım etmek amacı vardır?
A) Makedonya B) Çanakkale C) Kafkasya D) Filistin
20. I.Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?
A) Moskova B) Brest – Litowsk C)Kars D) Lozan
21. 1.Dünya Savaşı sonunda Almanya galip devletlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?
A) Nöyyi B) Triyanon C) Senjermen D) Versay
22. Yunanistan, 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız bir devlet haline gelmiştir.
Yunanistan’ı bağımsızlık için destekleyen devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İngiltere B) Fransa C) Rusya D) ABD
23. I.Dünya Savaşı’nda Brest-Litowsk Antlaşması ile hangi cephedeki savaş sona ermiştir?
A) Çanakkale B) lrak C) Kafkasya D) Suriye
24. Rusya, hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
A) Moskova B) Berlin C) Brest-Litowsk D) Kars
25. I.Dünya Savaşı’nda, aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasında İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya yardım etmek amacı vardır?
A) Makedonya B) Çanakkale C) Kafkasya D) Filistin
26. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur?
A) Balkan Savaşları B) Çanakkale Savaşları C) Trablusgarp Savaşı D) 31 Mart Vak’ası
27. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra; Dörtyol, Adana Mersin ve Afyon’u aşağıdaki hangi devlet işgal etmiştir?
A) Fransa B) İtalya C) İngiltere D) Yunanistan
28. 1.Dünya Savaşı sonunda imzalanan ve Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Lozan Antlaşması
C) Sevr Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
29. Mondros Ateşkes Anlaşması’nı, itilaf Devletleri adına Amiral Caltrope imzalarken, Osmanlı Devleti adına, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi imzalamıştır?
A) Mustafa Kemal Paşa B) Fevzi Paşa C) Rauf Paşa D) İsmet Paşa
30. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 24.maddesinde Doğu Anadolu illerinde, İtilaf Devletleri’nin güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir karışıklık çıkarsa, buralar işgal edilebilecektir.
Antlaşmadaki bu madde ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Devletlerin güvenliğini sağlamak
B) Türk illerinin güvenliğini sağlamak
C) Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak
D) Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek
31. Aşağıda verilen zararlı cemiyetlerden hangisi, Yahudiler tarafından kurulmuştur?
A) Taşnak B) Hınçak C) Mavri Mira D) Alyans İsrailit
32. I.Musul
Il.İstanbul
III.Adana
IV.İzmir
Yukarıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra ilk işgal edilendir?
A) I B) II C) III D) IV
33. Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi, fikir ve amaç yönünden birbirine benzerlik gösterir?
A) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası-Teali Bİslam Cemiyeti
B) Kürt Tealî Cemiyeti-Teali İslam Cemiyeti
C) Sulh ve Selmeti Osmaniye Fırkası-Kürt Teali Cemiyeti
D) Teali İslam Cemiyeti-İngiliz Muhipleri Cemiyeti
34. Bizans İmparatorluğunu yeniden diriltmeye çalışan
-Fener Rum Patrikhanesi’nin desteğini sağlayan
-Yunan Kızılhaçı ile işbirliği yapan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etnik-i Eterya B) Mavri Mira C) Taşnak Komitesi D) Hınçak Komitesi
35. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nce alınan kararlardan biri değildir?
A) Azınlıklara karşı güçlü olmak amacıyla bölgeden göç edilmeyecektir.
B) Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacaktır.
C) Gerekirse her türlü konuda İngilizlerle işbirliği yoluna gidilecektir.
D) Bilim ve iktisat alanlarında teşkilatlanılacaktır.
36. Aşağıda, milli varlığa düşman cemiyetler ve bunlara karşı kurulan milli cemiyetler verilmiştir. Bu eşlemelerde hangisi yanlıştır?
A) Taşnak Komitesi-Doğu Anadolu Modafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Pontus Rum Cemiyeti-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
C) Mavri Mira-İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Etnik-i Eterya-Taşnak Komitesi
37. 18 Ocak 1919 tarihli Paris Barış Kongresinde İtilaf Devletleri arasında çıkan anlaşmazlığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya’ya vaat edilen Batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesi
B) Boğazların her devlete açık olması
C) Amerikan mandası fikri
D) Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurulmasına İtalya’nın karşı çıkması
38. Mondros Ateşkes Anlaşması’na, Türk halkının gösterdiği ilk tepki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kem Paşa’yı lider seçmek
B) Ankara başkent olmak üzere yeni bir devlet kurmak
C) Bölgesel müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurmak
D) İstanbul ile ilişkileri kesmek
39. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İzmir’in işgal edilmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) TBMM’nin kurulmasına
B) Temsil heyetinin oluşturulmasına
C) Osmanlı Hükümeti’nin işgallere karşı kayıtsız kalmasına
D) Kuva-yi Milliye Hareketi’nin başlamasına
40. İtilif Devletleri, Çanakkale Savaşlarıyla geçemedikleri Boğazları aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle geçmişlerdir?
A) Mondros B) Montrö C) Lozan D) Mudanya
41. I.Kilikyalılar
II.Trabzon Mudafaa-i Hukuk
III.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
IV.İzmir Red-i ilhak
Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi bölgesel özellik taşımaz?
A) I B) II C) III D) IV
42. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Adana ve çevresini işgal ederek, Ermenileri silahlandıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) İtalya C) İngiltere D) Yunanistan
43. Mustafa Kemal Paşa. Türk yurdunun işgaline karşı aşağıdaki çarelerden hangisini benimsemiştir?
A) İngiltere’nin himayesini istemek
B) Amerikan mandasına girmek
C) Anadolu’da bölgesel savunmalar kurmak
D) Türk milletini tek merkezde toplayarak düşmanı yurttan atmak
44. Aşağıdakilerden hangisi Rum Patrikhanesi’nin desteklediği cemiyetlerden biridir?
A) Kilikyalılar B) Taşnak C) Mavri Mira D) Hınçak
45. Yunanlıların, İzmir’i işgal edeceğini öğrenen bölge halkı, aşağıdaki cemiyetlerden hangisini kurmuştur?
A) Kilikyalılar B) Redd-i ilhak C) Trakya Paşaeli D) İzmir Müdafaa-i Hukuk
46. İzmir’in işgali sırasında Yunanlılar’a ilk kurşunu aşağıdakilerden hangisi sıkmıştır?
A) Hasan Tahsin B) Refet Bele C) İsmet İnönü D) Kazım Karabekir
47. 1.Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti, savaştan çekilirken İtiIaf Devletleri ile aşağıdaki hangi antlaşmayı imzalamıştır?
A) Sevr Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
48. I.Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, bu yerlerdeki istihkamlar İtilaf Devletlerince işgal edilecektir.
Il.Osmanlı Ordusu terhis edilecektir.
IIl. Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacaktır.
IV.Orduya ait silahlar, cephaneler, her, türlü taşıt ve donatım İtilaf Devletlerine verilecektir. Yukarıdaki hükümlerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer atmaz?
A) l
B) II
C) Ill
D)IV
49. I.Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
Il.Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacaktır.
IIl.Orduya ait silahlar ve cephanelere İtilaf Devletlerince el konulacaktır.
IV.İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa her hangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan yukarıdaki maddelerden hangisinde Osmanlı Ordusu’nun ve donanmasının zayıf düşürülmesi hedeflenmemiştir?
A) I
B) Il
C) III
D) IV
50. “Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre İtilaf Devletleri, Doğu Anadolu’daki altı ilde bir karışıklık çıkarsa bu illeri işgal edebilecektir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki maddede yer alan altı Doğu ilinden biri değildir?
A) Sivas
B) Erzurum
C) Bitlis
D) Rize
[center]


En son Admin tarafından Çarş. Kas. 19, 2008 3:48 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:40 pm

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ-2


51. 30 Ekim 1918 tarihli, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en ağır hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
B) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumda istedikleri yeri işgal edebilecektir.
C) Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’ta bulunan askeri birlikler teslim olacaktır.
D) Bütün haberleşme araçları İtiIaf Devletleri’nin denetimine verilecektir.
52. I.Musul
II.Urfa
III.Antalya
IV.Konya
Mondros Ateşkesi’nden sonra yukarıdaki illerden hangileri, İngilizler tarafından işgal edilmiştir?
A) I,II
B) II,III
C) I,III
D) III,IV
53. Paris’te 18 Ocak 1919’da 32 ülkenin katılımıyla bir konferans toplanmıştır.
Paris Barış Konferansı’nın toplanmasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milletler Cemiyeti’nin biran önce kurulmasını sağlamak
B) Osmanlı Devleti’nin güvenliğini sağlamak
C) Rusya’da kurulan yeni rejimi tartışmak
D) Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasını görüşmek
54. I. İstanbul’un fiilen işgali
II.İzmir’in işgali
III.Mondros Ateşkes Antlaşma
IV.Paris Barış Konferansı
Yukarıda verilenlerin, oluş sırasına göre doğru dizilişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) I,III,Il,IV
B) III,I,IV,Il
C) III,I,Il,IV
D) IV,Il,I,III
55. İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kurulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hilafeti korumak
B) Doğuda bir Ermeni Devletinin kurulmasını sağlamak
C) İngiltere ile dostluk kurmak ve saltın devamını sağlamak
D) Amerikan mandasına girmek
56. Paris Barış Konferansı’nda, daha önce İtalya’ya vaad edilen Batı Anadolu Yunanistan’a verilmiştir.
Bu değişikliğin sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bölgede zayıf bir Yunan Devleti’nin varlığının İngiliz menfaatlerine daha uygun olması
B) Batı Anadolu’da halkın çoğunun Rum kökenli olması
C) İngiliz kamoyunun Yunanistan’ı desteklemesi
D) İtalya’nın daha geniş bir bölge almak istemesi
57. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devletini yıkmak
B) Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek
C) Doğuda bir Ermeni devleti kurmak
D) Kendi devletlerini kurmak
58. I.Rum Pontus Devleti’ni kurmak
II.Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak
IIl.İngiliz himayesinde Osmanlı Devleti’nin devamını sağlamak
IV Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak
Mavri Mira Cemiyeti’nin amacı yukarıdakilerden hangisidir?
A) I
B) Il
C) III
D) IV
59. Aşağıda verilen, milli varlığa düşman cemiyetlerden hangisi Ermeniler tarafından kurulmuştur?
A) Mavri Mira
B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
C) Taşnak
D) Pontus Rum Cemiyeti
60. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Gemiyeti, aşağıda verilen milli varlığa düşman cemiyetlerden hangisine bir tepki olarak kurulmuştur?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Rum Cemiyeti
C) Teali İslam Cemiyeti
D) Kürt Teali Cemiyeti
61. I.MilIi Kongre Cemiyeti
Il.Kilikyalılar Cemiyeti
III.Hınçak Komitesi
IV. Red-i llhak Cemiyeti
Yukarıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin işgallerini kolaylaştırmıştır?
A) l
B) II
C) Ill
D) lV
62. I.Sulh ve Selamet-i Osmaniye
Il.Kürt Teali
III.Teali İslam
IV.Kilikyalılar Cemiyeti
Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi, Wilson
ilkelerine dayanarak bağımsız bir devlet kurma amacını gütmüştür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
63. İtilaf Devletleri’nin yurdu işgal etmesine Osmanlı Hükümeti’nin kayıtsız kalması sebebiyle kurulan milli cemiyetlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk vatanının parçalanmasını engellemek
B) İngiliz himayesinde devletin varlığını devam ettirmek
C) Saltanatı ve hilafeti korumak
D) Amerikan mandasına girmek
64. Doğu illerimizin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trabzon’da Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
B) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Camiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
65. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-yi Milliye birliklerinin kaldırılmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Disiplinli bir ordu olmaması
B) Yunan birliklerinin ilerleyişini durduracak kapasıtede olmaması
C)Askeri bilgiden yoksun olması
D) İstanbul Hükümeti’nin baskısı
66. İlk direniş, aşağıdakilerden hangi işgalci devlete karşı olmuştur?
A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Yunanistan.
67. Tarihimizdeki “ilk Kurşun Savaşı” aşağıdaki hangi devlete karşı yapılmıştır?
A) Yunanistan
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
68. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
) Kuva-yi Milliye’yi âmil ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
C) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
D) Hıristiyan unsurlara siyasî hâkimiyetimizi ve sosyal düzenimizi bozacak, haklar verilemez.
69. I.Amacı bakımından bölgeseldir.
Il.Aldığı kararlar itibariyle, milli bir kongredir.
III.Milli egemenliği gerçekleştirmek düşüncesi temel görüş olarak ortaya çıkmıştır
IV.Toplanma şekli bakımından, millî bir kongredir.
Yukarıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi için söylenemez?
A) I
B) Il
C) III
D) IV.
70. Mustafa Kemal Paşa, 28 Mayıs 1919’da yayınladığı Havza Genelgesi’nde, Anadolu’nun her köşesinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemiştir.
Aşağıdaki illerimizden hangisinin özellikle işgali protesto mitinglerinin düzenlenmesine sebep olmuştur?
A) İstanbul
B) İzmir
C).Adana

D) Maraş
71. Erzurum Kongresi’nin toplanması için gereken hazırlıkları aşağıdaki hangi cemiyetler üstlenmiştir?
A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
B) Trakya Paşaeli
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk
D) Milli Kongre Cemiyeti
72. Mustafa Kemal Paşa’nın, kongre yeri olarak Erzurum’u seçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurumluların isteği
B) İstanbul’dan uzak olması
C) Erzurum’un henüz işgal edilmemiş olması
D) Ermeni baskısından uzak olması
73. Doğu Anadolu’da bulunan bütün cemiyet ve dernekler aşağıdakilerden hangisiyle tek merkezde toplanmıştır?
A) Sivas Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Misak-ı Milli kararları
74. Mustafa Kemal Paşa’nın, Amasya Genelgesi’ni yayınlamasına karşı İstanbul Hükümeti’nin ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Mustafa Kemal’i görevinden azletmek
B) Genelgeyi küçümseyerek, görmezden gelmek
C) Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırmak
D) İtilâf Devletleri’ne karşı genelgeyi savunmak
75. I.İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini tanıması
Il.İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın toplanması
III.İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti’nin ilk defa bir araya gelmesidir
Yukarıdaki gelişmeleri sağlayan aşağıda verilenlerin hangisidir?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Amasya Görüşmesi
76. I.Manda ve himaye kabul edilemez.
II.Hıristiyanlara siyasi hâkimiyetimizi zedeleyici ayrıcalıklar verilemez.
III.Milli Meclisin toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin meclisce kontrol edilmesine çalışılacaktır.
IV.Milli iradeyi hâkim ve milli kuvvetleri üstün kılmak esastır.
Bu maddeler, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sivas Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Misak-ı Millî
77. I.Amasya Genelgesi
II.Havza Genelgesi
III.Amasya Görüşmeleri
IV.Misak-ı Millî Kararları
Sivas’ta Bir kongre toplanacağına yukarıdakilerin hangisinde karar verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
78. Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olarak seçilmesinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaşım ve haberleşme imkânlarının daha iyi olması
B) Amasya görüşmesinde alınan karar
C) Temsil Kurulu’nun istekleri
D) İngiliz hükümetinin baskısı
79. Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal Paşa aşağıda verilen hangi şehirde ilk defa bir araya gelerek görüşmüştür?
A) Sivas
B) Ankara
C) Amasya
D) Erzurum
80. 12-28 Ocak 1920 tarihleri arasında toplanan son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin en önemli faaliyeti aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) İstanbul Hükümeti’ni hâkim kılması
B) İtiIâf Devletleri’ne karşı çıkması
C) Saltanatı kaldırması
D) Misak-ı Milli’yi kabul etmesi
81. Temsil Heyeti’ne, yurdun bütününü temsil etme hakkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Görüşmesi
D) Havza Genelgesi
82. Misâk-ı Milli’nin Türk tarihindeki önemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Hükümeti’nce onaylanması
B) Anadolu’daki ve Rumeli’deki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmesi
C) İstanbul Hükümeti’nin görevlerini Temsil Heyeti’ne devretmesi
D) Türk vatanının sınırlarını çizmesi
83. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Millî’de yer alan kararlardan biri değildir?
A) Kapitülasyonlar kabul edilemez.
B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumlulukların gereğini yerine getirememektedir.
C) Azınlıkların hakları komşu ülkelerde Müslümanlara tanınan oranda olacaktır
D) Batı Trakya’nın hukukî durumu halkın serbestçe vereceği oylara uygun olacaktır.
84. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Düzenli ve disiplinli bir ordu değildir.
B) Halife tarafından maddî açıdan desteklenmiştir.
C) Askerlik tekniğinden ve eğitiminden yoksundur.
D) Bölgesel nitelikli, halkın oluşturduğu kuvvetlerdir.
85. Mustafa Kemal Paşa “Milli egemenliğe dayalı kayıtsız, şartsız bağımsı yeni bir Türk devleti kurmak” sözü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?
A) Halkın iradesine dayalı yeni bir Türk devleti kurmayı
B) Bütün Türkleri tek bir idarede toplamayı
C) Demokrasi .idaresini
D) Halka bağımsız idareler kurdurmayı
86. I.Anadolu’nun işgâl edilmesi
Il.Başkent’e işgalci,devletlerin gelmesi
III.Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesi
IV.Ayaklanmaların çıkması
Kuva-yi Milliye’nin kurulmasının sebebi, yukarıda verilenlerden hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
87. I.Kuva-yi Milliye
II.İrade-i Milliye
III.Müdafaa-i Hukuk
IV.Heyet-i Temsiliye
Kurtuluş Savaşı’mızda işgalci güçlere karşı oluşturulan ilk silâhlı teşkilât yukarıdakilerden hangisidir?
A) I
B) Il
C) lll
D) IV
88. Mustafa Kemal Paşa, Kuva-yi Milliye ruhunu desteklemiş ancak düzenli ordunun kurulması için de çalışmalarda bulunmuştur.
Mustafa Kemal’in bu davranışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuva-yi Milliye liderlerinin çok maaş alması
B) Kuva-yi Milliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
C) Kuva-yi Milliyecilerin başarısızlığı
D) Teşkilâtın milli mücadeleye ters düşmesi
89. İşgalci güçlere karşı, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan ve direniş hareketini birleştiren teşkilât, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvâyı İnzibâtiye
B) İrade-i Milliye
C) Teşkilât-ı Esâsiye
D) Kuva-yi Milliye
90. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuva-yi Milliye Teşkilâtı’nı geliştirmek
B) Düzenli bir ordu kurmak
C) T.B.M.M.’ni açmak
D) Milli iradeye dayalı, bağımsız bir Türk devleti kurmak
91. Kuva-yi Milliye’nin millî mücadeledeki rolü ve önemi, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Belli bir merkeze bağlı olmamalarından
B) Bölgesel nitelikli oluşlarından
C) Yunan ilerleyişini yavaşlatmalarından
D) Masraflarının halk tarafından karşılanmasından
92. Mustafa Kemal’in millî mücadelenin lîderi olmasının bir nedeni de Türk Milleti’ne doyduğu sonsuz güvendir.
Amasya Genelgesi’nin aşağıda verilen maddelerinden hangisi, bu güvenin bir göstergesidir?
A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı
tehlikededir.
B) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.
C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Her türlü etki ve denetimden uzak bir millî kurul oluşturulmalıdır.
93. I.Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II.İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
III.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Bu hükümler, aşağıdaki hangi belgede
bulunmaktadır?
A) Havza Genelgesi
B) Misak-ı Milli
C) Teşkilât-ı Esâsi
D) Amasya Genelgesi
94. Millet egemenliğine dayalı bir yönetimden ilk defa aşağıdakilerden hangisinde söz edilmiştir?
A) Teşkilât-ı Esâsiye
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Havza Genelgesi
95. Kurtuluş Savaşı’nın amacını belirten ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Teşkilât-ı Esasi
D) Misak-ı Millî
96. I.Havza Genelgesi
II.İstanbul’un işgali
III.Mondros Ateşkes Antlaşması
IV.Amasya Genelgesi
Yukarıdaki olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) III,II,I,IV
B) III,I,IV,II
C) II,I,IV,III
D) IV,II,III,I
97. 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya genelgesinin hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı olmamıştır?
A) Rauf Bey
B) Kâzım Karabekir Paşa
C) Damat Ferit Paşa
D) Ali Fuat Paşa
98. Mustafa Kemal Paşa, Havza Genelgesinde aşağıdaki isteklerden hangisinde bulunmamıştır?
A) Mitingler düzenlenmesini
B) İşgallerin protesto edilmesini
C) Her ilden üç delegenin Sivas’taki kongreye gelmesini
D) İstanbul’a telgraflar çekilmesini
99. Amasya Genelgesi’nin Türk tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı’mızın amaç, gerekçe ve yöntemini belirtmesi
B) Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanması
C) Dayanağını Türk milletinden alması
D) İstanbul Hükümeti’nin görevini yerine getirmediğini belirtmesi
100. Osmanlı Hükümeti’nin, Mustafa Kemal’i Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne atamasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngilizler üzerindeki baskıyı artırmak
B) Samsun ve çevresindeki karışıklıkları önlemek
C) Pontusçu Rumlar’a bir ders vermek
D) Vatanın bütünlüğünü korumak


En son Admin tarafından Çarş. Kas. 19, 2008 3:48 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:43 pm

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ-3


101. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongre si’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Ulusal bir kongredir.
B) Milli cemiyetleri birleştirmiştir.
C) Meclis-i Mebusan’ı kapatmıştır.
D) Kongreye Mustafa Kemal başkanlık etmiştir.
102. Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsil Kurulunun, Sivas Kongresi’nde oluşturulan Temsil Kurulu’ndan farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkanlığına Mustafa Kemal’in getirilmesi
B) Denetimini İstanbul Hükümeti’nin yapması
C) Bütün yurdu temsil etmesi
D) Felah-ı Vatan grubunu oluşturması
103. Aşağıdakilerden hangisi ile İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır?
A) Amasya Görüşmesi
B) Amasya Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Erzurum Kongresi
104. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli Kararları’nın hazırlanmasını sağlayan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felah-ı Vatan
B) Genç Osmanlılar
C) Heyet-i Temsiliye
D) İttihat ve Terakki
105. Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Milli’nin sonuçlarından biri değildir?
A) İtiIaf Devletleri’nin İstanbul’u resmen işgal etmesi
B) Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin istifa etmesi
C) Mebuslar Meclisi’nin İtilaf Devletleri tarafından dağıtılması
D) Milli bağımsızlığın kazanılması
106. Mebusan Meclisi’nin padişah tarafından dağıtılması aşağıdaki hangi olayın sonucudur?
A) Sivas Kongresinin
B) Erzurum Kongresinin
C) Misak-ı Milli kararlarının
D) Amasya Görüşmelerinin
107. -Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi
-Tüm milli cemiyetlerin birleştirilmesi
Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonucudur?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Misak-ı Milli Kararları
108. Misak-ı Millî’de aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
A) Rejim değişikliği
B) Vatanın bütünlüğü
C) Azınlıkların durumu
D) Kapitülasyonların durumu
109. I.Milli iradeyi hakim kılmak esastır.
Il.Manda ve himaye kabul olunamaz.
III.Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.
IV. Milli sınırlar işinde vatan bir bütündür, bölünemez.
Yukarıdakilerden hangisi hem Erzurum Kongresi hem de Misak-ı Millî kararları içinde yer almıştır?
A) I
B) ıı
C) III
D) IV
110. Misak-ı Milli’de Boğazlar’ın durumu için aşağıdaki hangi madde yer almıştır?
A) Bir komisyon tarafından idare edilmesi
B) İngiltere’ye terk edilmesi
C) Rusya ile İngiltere arasında paylaşılması
D) İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliğinin sağlanması halinde dünya ticaretine açılması
111. Mustafa Kemal Paşa, aşağıdakilerden hangisine katılmamıştır?
A) Amasya Görüşmesine
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplantısına
C) Sivas Kongresine
D) Erzurum Kongresine
112. Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî ile ilgili değildir?
A) Temsil Heyeti oluşturulmuştur.
B) Milli sınırları çizmiştir.
C) 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir.
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde ilan edilmiştir.
113. Felah-ı Vatan Grubu, aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında oluşturulmuştur?
A) Sivas Kongresinde
B) Erzurum Kongresinde
C) Amasya Görüşmesinde
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplantısında
114. I.Amasya Genelgesi
II.Havza Genelgesi
III.Misak—ı Milli
IV.Erzurum Kongresi
Yukarıdakilerin hangisinde Türk vatanının sınırları belirlenmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
115. I.Amasya Genelgesinin yayınlanması
Il.Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifa etmesi
III.Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması
IV.Erzurum Kongresi
Yukarıdakilerden hangisi,diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
A) l
B) ll
C) III
D) IV
116. Aşağıdakilerin hangisinde ‘Memleketin en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.’ maddesi yer almıştır?
A) Misak-ı Milli
B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Amasya Genelgesi
117. Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal’e 9.Ordu Müfettişi olarak verilen,görevlerden biri değildir?
A) Bölgede güvenliği sağlamak
B) Doğu Karadeniz’de padişahı temsil etmek
C) Pontuscu Rumlar ile Türkler arasındaki huzursuzluğa son vermek
D) Milli mücadeleyi başlatmak
118. “Kuva Milliyeyi âmil ve millî iradeyi hakim kılmak esastır” kararı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
119. Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivas Kongresi’nin milli, Erzurum Kongresi’nin bölgesel nitelikli olması
B) Sivas Kongresine Mustafa Kemal’in başkanlık yapması
C) Erzurum Kongresi’ne İstanbul Hükumeti’nin de katılması
D) Sivas Kongresi’nde milli birliğinin sağlanması
120. Amasya Görüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına
B) Sivas’ta bir kongre toplanmasına
C) Biran önce Amasya’da bir genelge ilan edilmesine
D) Yurttaki Kuva-yi Milliye güçlerinin birleştirilmesine
121. Türk yurdunun düşman işgalinden kurtarılmasının gerekliliği, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez açıklanmıştır?
A) Amasya Genelgesinde
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
C) İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
D) Sivas Kongresi’nde
122. Aşağıdaki olayların hangisi, Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul Hükümetince tanınmasını sağlamıştır?
A) Sivas Kongresi’nin toplanması
B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
C) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Millî’yi kabul etmesi
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
123. Aşağıdakilerin hangisinde, Batı Trakya’nın geleceği halkın oyuna bırakılmıştır?
A) Sevr Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Misak-ı Millî Kararları
D) Sivas Kongresi Kararları
124. Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonucunda imzalanmıştır?
A) 1.Dünya Savaşı
B) 1.İnönü Savaşı
C) 2.İnönü Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı
125. I.Amasya Görüşmesi’nin yapılması
Il.Tem Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
III.Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
IV.Sivas Kongresi’nin toplanması
Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) lll-IV-l-lI
B) lI-I-III-IV
C) II-III-I-IV
D) III-I-IV-II
126. Pantus Rum Cemiyeti’nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Gemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniy Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti
127. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hazırlık safhasında, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?
A) Kuva—yi Milliye birliklerini ortak amaçta birleştirmeye
B) Ortaya çıkan iç ayaklanmaları bastırmaya
C) İstanbul hükümeti dışında Anadolu’da yeni bir hükümet kurmaya
D) Düzenli orduyu oluşturmaya
128. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir?
A) Milli teşkilatların birleştirilmesi
B) Hilafetin kaldırılması
C) Düzenli ordunun kurulması
D) Misak-ı Milli kararlarının ilanı
129. TBMM Hükümeti, Hatay dışında bu günkü Suriye sınırını çizen Ankara Antlaşması’nı hangi devletle yapmıştır?
A)İtalya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Rusya
130. Aşağıdakilerin hangisinde “Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halkın oyuna başvurulmalıdır.” kararı vardır?
A). Misak-ı Milli’de
B) Amasya Genelgesi’nde
C) Erzurum Kongresi kararlarında
D) Sivas Kongresi kararlarında
131. Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını İstanbul Hükümeti aşağıdaki olayların hangisiyle tanımış sayılır?
A) Amasya Genelgesi’nin ilanı
B) Erzurum Kongresi’nin toplanması
C) Amasya Görüşmelerinin yapılması
D) TBMM’nin açılması
132. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan milli cemiyetler, aşağıdakilerden hangisiyle “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas.Kongresi
D) Misak-ı Milli
133. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin İstanbul Hükümeti’ne olan baskılarını arttırmasına ve bu devletlerin İstanbul’u resmen işgal etmelerine bahane olmuştur?
A) ******’ün Samsun’a çıkması
B) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
C) Misak-ı Milli Kararlarının alınması
D) Sivas-Kongresi’nin toplanması
134. TBMM açılıncaya kadar bütün yurtta milli mücadeleyi sevk ve idare eden kurul aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur?
A) Amasya Genelgesi
B) Balıkesir Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Erzurum Kongresi
135. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
A) Manda ve himayenin kabul edilmemesi
B) Milli cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi
C) Temsil Heyetine Kongre adına görev yapma yetkisinin verilmesi
D) Ankara’da milli bir meclisin toplanması
136. Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Milletin istiklalinin tehlikeye düştüğü
B) Manda ve himayenin kabul olunmayacağı
C) Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağı
D) İstanbul hükümetinin görevini yapamadığı
137. Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almamıştır?
A) Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu
B) Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağı
C) Milletin istiklalini yine milletin kendisinin kurtaracağı
D) Batı Trakya için halk oyuna başvurulacağı
138. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali nere- de kararlaştırılmıştır?
A) Mondros Mütarekesi’nde
B) Paris Barış Konferansı’nda
C) Londra Konferansı’nda
D) Mudanya Mütarekesi’nde
139. Sivas’ta milli bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerden hangisinde yeralmıştır?
A) Misak-ı Milli’de
B) Amasya Genelgesinde
C) Erzurum Kongresi kararlarında
D) Amasya Görüşmelerinde
140. Misak-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Sivas Kongresi’nde
D) Türkiye büyük Millet Meclisi’nde
141. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez?
A) Millî mücadelenin gerekçesini belirtmiştir
B) Milleti milli mücadeleye davet etmiştir
C) Sivas’ta milli bir kongrenin-toplanacağını
D) Yalnız Doğu illerinin haklarını savunma amacını taşır
142. Milli mücadelede, Osmanlı Hükümeti’nin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi’nde
B) Misak-ı MilIî’de
C) Sivas Kongresi’nde
D) Amasya Görüşmeleri’nde
143. Aşağıdaki hangi olayla, Doğu Anadolu üzerinde Ermeni tehdidi başlamıştır?
A) Ermenilerin Suriye’ye yerleştirilmesiyle
B) Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basmasıyla
C) Ermenilerin isyan etmesiyle
D) Kafkasya’da bağımsız Ermeni Devletinin kurulmasıyla
144. I.Ermenistan Savaşı
II.1.Inönü Savaşı
III.Sakarya Savaşı
IV.Kütahya-Eskişehir Savaşları
Yukarıdaki savaşlardan hangisinin başarıyla sonuçlanması, Batı cephesinin kuvvetlenmesini sağlamıştır?
A) I
B) Il
C) III
D) IV
145. Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’ndeki savaşlarına son veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara
B) Gümrü
C) Moskova
D) Kars
146. Yunanlılar ile yapılan I.İnönü Savaşı sırasında hangi üzücü olay meydana gelmiştir?
A) Kuva-yı İnzıbatiye’nin kurulması
B) Çerkez Ethem İsyanı
C) Ali Galip Olayı
D) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
147. Yunanlılar;
I.Eskişehir’i almak
Il.Anadolu demiryollarını tahrip etmek
IIl.Ankara’yı ele geçirerek, milli hareketi bozmak amaçlarıyla aşağıdaki hangi savaşı başlatmıştır?
A) I. İnönü
B) Il. İnönü
C) Kütahya – Eskişehir
D) Sakarya
148. Londra Konferansından sonra TBMM Hükümeti temsilcisi Bekir Sami Bey’in Fransız, İngiliz ve İtalyanlar’Ia esir değişimi konusunda yaptığı antlaşmaları, TBMM Hükümeti’nin kabul etmeyişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sami Bey’in antlaşma imzalamaya yetkisi olmaması
B) Türk milletinin savaşçı karakteri
C) Anlaşmaların ulusal bağımsızlığımıza ters düşmesi
D) Mustafa Kemal Paşa’nın savaş yanlısı olması.
149. TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’ndaki “iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir belgeyi diğeri de tanımayacaktır.” hükmü ile Rusya aşağıdaki hangi antlaşmayı red etmiştir?
A) Ankara
B) Kars
C) Lozan
D) Sevr
150. Aşağıdakilerden hangisi savunma savaşlarımızdan biri değildir?
A) I.İnönü
B) II.İnönü
C) Kütahya-Eskişehir
D) Başkumandanlık
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:44 pm

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ-4


151. Anlaşma devletlerinin ikilik çıkarmak amacıyla Lozan Konferansı’na İstanbul Hükümetini de çağırması üzerine TBMM’nin aldığı tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatı kaldırmak
B) Hilafeti kaldırmak
C) Abdülmecit Efendi’yi halife seçmek
D) Cumhuriyeti ilan etmek
152. -Kurtuluş Savaşı’nın siyasi zaferidir.
-Geçerliliğini bu güne kadar korumuştur.
-Osmanlı Devleti tarihe karışmıştır.
Yukarıda verilenler, aşağıdaki hangi antlaşmanın sonucudur?
A) Mondros Mütarekesi
B) Sevr Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
153. -Türklerin, 1683 Viyana Bozgunu ile başlayan geri çekilmeleri son bulmuştur.
-Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallık rütbesi ve Gazilik ünvanı verilmiştir.
-Türk ordusu taarruz gücüne kavuştu.
Yukarıdakiler hangi savaşın sonuçlarıdır?
A) II.İnönü
B) Sakarya
C) Büyük Taarruz
D) Başkumandanlık
154. I. İtalya
II. Fransa
III. İngiltere
IV. Yunanistan
Yukarıdaki devletlerden hangisi, İnönü savaşlarından sonra Anadolu’dan çekilme kararı almıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
155. TBMM ile Sovyet Rusya’ya bağlı Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında imzalanan Kars Antlaşması aşağıdaki hangi savaştan sonra imzalanmıştır?
A) I.İnönü
B) Kütahya – Eskişehir
C) Sakarya
D) Büyük Taarruz
156. Lozan Antlaşması’nda Yunanistan savaş tazminatı yerine aşağıdaki yerlerden hangisini Türkiye’ye bırakmıştır?
A) Edirne
B) Kırklareli
C) Gökçeada
D) Karaağaç
157. I.Türkiye ve Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek
II. Doğu Trakya, Meriç ırmağının sol kıyısına kadar boşaltılacak ve TBMM hükümeti’ne teslim edilecek
III. Türkler, Doğu Trakya’da sekiz bin Jandarma bulunduracak
Yukarıda verilen hükümler, aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?
A) Lozan Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
158. Mustafa Kemal Paşa “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. 0 satıh bütün vatandır.” emrini aşağıdaki hangi savaşta vermiştir?
A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Büyük Taarruz
C) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D) İnönü Savaşları
159. İngiltere’nin TBMM’ni ilk defa resmen tanıması aşağıdaki hangi belgeyledir?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mondros Mütarekesi
D) Sevr Antlaşması
160. I.Gümrü
II.Lozan
III.Ankara
IV.Uşı
Türkiye’nin bugünkü sınırlarının çizilmesinde yukarıda verilen antlaşmalardan hangisinin etkisi yoktur?
A) l B) II C III D) IV
161. Londra Konferansı, aşağıdaki savaşlardan hangisinin siyasi sonucudur?
A) 1.İnönü B) Il.İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz
162. Sakarya Savaşı’ndan sonra 20 Ekim 1921’de Fransa ile TBMM Hükümeti arasında Ankara Antlaşrnası imzalanmıştır. Ankara Antlaşması’nın tarihimizdeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa, TBMM Hükümeti’ni resmen tanımıştır.
B) Fransa ile İngiltere arasında fikir birliğine varılması
C) Fransa’nın Hatayı yeni Türk Devletine vermesi
D) Batı sınırını belirlenmesi
163. İtilaf Devletleri ile TBMM Hükümeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Türk tarafının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Paşa
B) İsmet Paşa
C) Kazım Karabekir Paşa
D) Rauf Paşa
164. TBMM Hükümeti’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle olmuştur?
A) Ankara B) Moskova C) Gümrü D) Lozan
165. Aşağıdakilerden hangisi, Moskova Antlaşması için söylenemez?
A)Sovyetler Birliği ile yapılmış ilk antlaşmadır.
B) Doğu sınırımızı belirlemiştir.
C) TBMM’nin ilk siyasi zaferidir.
D) Yunanistan’a karşı kazanılan 1.İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanmıştır.
166. Güney illerindeki Kuva-yI Milliyeciler, aşağıdaki hangi işgalci devlete karşı savaşmıştır?
A) İngiltere B) Fransa C) Yunanistan D) İtalya
167. TBMM’nin, düzenli orduyu kurmadan önce elindeki ilk düzenli birlikler hangi cephede mevcuttur?
A) Doğu Cephesi B) Batı Cephesi C) Güney Cephesi D) Kafkas Cephesi
168. Kurtuluş Savaşı sırasında, aşağıdaki cephelerden hangisinde düzenli birlikler görev yapmamıştır?
A) Güney Cephesi B) Batı Cephesi C) Kafkas Cephesi D) Çanakkale Cephesi
169. Türk ordusunun İnönü Savaşları’ndan sonra tam toparlanamamış olması sebebiyle, Yunanlılara yenildiğimiz savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakarya B) Kütahya C) Büyük Taarruz D) Başkumandanlık
170. TBMM Hükümeti’nin, Londra Konferansındaki şartları kabul etmemesi sebebiyle İngilizler’in desteği ile harekete geçen Yunanistan ile aşağıdaki hangi savaş yapılmıştır?
A) 1.İnönü B) Il.İnönü C) Kütahya – Eskişehir D) Büyük Taarruz
171. I.Rusya, TBMM Hükümetine ekonomik yardımda bulunacaktır.
II.Rusya’ya daha önce verilen kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
III.Sovyet Rusya, Misak-ı Millî’yi tanıyacaktır.
Yukarıdaki hükümler, aşağıdaki hangi antlaşmaya aittir?
A) 1.İnönü B) Büyük Taarruz C) Sakarya D) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
172. Doğu sınırımızı kesin olarak belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü B) Kars C) Moskova. D) Ankara
173. Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Doğu Trakya ve Edirne savaş yapmadan kurtarılmıştır.
B) İngiltere’de hükümet değişikliği olmuştur.
C) Kurtuluş Savaşı’nın, askeri bölümü. sona ermiştir.
D) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
174. I.Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmıştır.
II.Taarruz sırası Türk ordusuna gelmiştir.
III.Mustafa Kemal Paşaya, TBMM tarafından Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı verilmiştir.
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda verilen hangi savaştan sonra olmuştur?
A) Sakarya B) I.İnönü C) II.İnönü D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
175. I.İngiltere
II.Sovyet Rusya
III.Fransa
IV.Japonya
Lozan Barış görüşmelerinde, TBMM Hükümeti’ni en çok uğraştıran devletler hangileridir?
A) I, II B) I, III C) I, IV D) III, IV
176. Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla, savaş yapmadan işgalden kurtarılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne B) İstanbul C) İzmir D) Adana
177. Aşağıdaki antlaşmaların hangisinde, azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiş ve Osmanlı dönemindeki ayrıcalıkları kaldırılmıştır?
A) Lozan B) Ankara C) Mondros D) Kars
178. İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de TBMM hükümeti’ni çağırmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her iki tarafın da görüşlerinden yararlanmak
B) Osmanlı padişahının halifelik gücünden yararlanmak
C) İki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
D) TBMM Hükümetine duydukları güveni göstermek
179. Damat Ferit Paşa tarafından kurulan Kuvay-i İnzibatiye ordusunun oluşturulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli kuvvetleri yok etmek B) İşgalci devletlerle mücadele etmek
C) Kuva-yi Milliye’yi desteklemek D) Askerden kaçanları tutuklamak
180. I.Yürütülen mücadeleyi halka doğru olarak aktarmak
II.MiIIi birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı halkı uyarmak
III.Halkı bilinçlendirmek
Yukarıdaki amaçlarla, Mustafa Kemal tarafından kurulan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu Ajansı B) İrade-i Milliye C) Takvim-i Vekayi D) Tercüman-ı Ahval
181. I.TBMM için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Yasama, yürütme, yargı gücü mecliste toplanmıştır.
B) Milli egemenliğe dayalıdır.
C) Halifelik makamını ortadan kaldırmıştır.
D) Hükümet başkanlığı ile meclis, başkanlığı aynı kişide toplanmıştır.
182. Yeni kurulan TBMM’nin öncelikle ele aldığı konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet idaresini kurmak B) Türk milletini bağımsızlığına kavuşturmak
C) Saltanatı kaldırmak D) Osmanlı Devletine son vermek
183. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, doğrudan İstanbul Hükümeti’nin desteği ile çıkarılmıştır?
A) Çerkez Ethem B) Milli Aşireti C) Kuvay-ı İnzibatiye D) Demirci Mehmet
184. I.Azınlıkların kendi bağımsız devletlerini kurmak istemesi
II.İngilizlerin kışkırtması
III.İstanbul Hükümeti’nin kışkırtmaları
IV.TBMM’nin beceriksizliği
Yukarıdakilerden hangisi, TBMM’ne karşı çıkan ayaklanmaların sebeplerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV
185. TBMM’ne karşı İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalardan biri olan Anzavur Ayaklanması nerede meydana gelmiştir?
A) Balıkesir, Susurluk, Gönen
B) Afyon
C) Bolu, Düzce, Hendek
D) Yozgat
186. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerdendir?
A) Ayaklanmalara katılanlar için Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
B) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
C) Ankara Müftüsü’nden fetva alındı.
D) İstanbul’a protesto telgrafları gönderildi.
187. Sevr Barış Antlaşması, Boğazlar’ın durumunu nasıl belirlemiştir?
A) Boğazlar, uluslararası bir komisyonun yönetiminde olacaktır.
B) Boğazlar, Marmara ve İstanbul’un güvenliğinin sağlanması şartıyla dünya ticaretine açılacaktır.
C) Boğazların her türlü hakkı yeni Türk devletinin yönetimine verilecektir.
D) Boğazlar, Birleşmiş Milletlerin yönetimine verilecektir.
188. I.Osmanlı Devleti fiilen parçalanmıştır.
II.Türk Milleti işgalci devletlere karşı cephe savaş başlatma kararı almıştır.
III.TBMM Misak-ı Milli ilkelerini uygulamaya başlamıştır.
IV.TBMM antlaşmayı onaylayan ve imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.
Yukarıda verilenler, hangi olayın sonucudur’?
A) Sevr Barış Antlaşmasının
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasının
C) Düzenli ordunun kurulmasının
D) İstanbul’un hileli işgalinin
189. 20 Ocak 1921 Anayasası’nda yer alan Güçler Birliği ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) TBMM’nin Temsil Heyeti’nin görevini yerine getirmesi
B) Yargı gücünün TBMM’ne verilmesi
C) TBMM, yasama, yürütme , ve yargı güçlerini bünyesinde toplaması
D) Mahkemelerin TBMM’nin üstünde yer alması
190. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile yapacakları Sevr Antlaşması’nın esaslarını aşağıdakilerin hangisinde belirlemiştir?
A) Lozan Görüşmeleri
B) Paris Barış’ Konferansı
C) Londra Konferansı
D) San Remo Konferansı
191. TBMM kuvvetleri, Batı cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle mücadele etmiştir?
A) Fransa B) Yunanistan C) Ermeniler D) İtalya
192. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin saltanatı kaldırmasının nedenlerinden biridir?
A) Türk ordusu üzerindeki sınırlamaları kaldırmak
B) Vahdettin ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki anlaşmazlık
C) İngilizlerin TBMM Hükümetine yaptığı baskı
D) Saltanatın ulusal egemenlik ilkesi ile bağdaşmaması
193. I.Moskova Antlaşması
II.Gümrü Antlaşması
III.Londra Konferansı
IV.Ankara Antlaşması
Yukarıdakilerin, kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I,II,III,IV B) II,I,III,IV C) III,II,IV,I D) IV,I,III,II
194. Yeni Türk Devleti’nin ilk askeri cephesi olan Doğu Cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle mücadele edilmiştir?
A) Ermeniler B) Fransız!ar C) İtalyanlar D) İngilizler
195. 23 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında toplanan Londra Konferansı aşağıdaki. hangi savaşın sonucudur?
A) Sakarya B) I.İnönü C) II.İnönü D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
196. Aşağıdakilerin hangisi, TBMM’nin Sakarya Savaşı’nı kazanması sonucunda elde ettiği siyasi başarıdır?
I.İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
II.Rusya ile Moskova Antlaşması’nın yapılması
III.Teşkilat-ı Esasiye’nin kabul edilmesi
IV.Saltanatın kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisi, I.İnönü Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
A) I B) II C) III. D) IV
197. Milli Mücadele sırasında Kuva-yi Milliye birliklerinin düzenli ordu haline getirilmesi kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde B) Sivas Kongresinde
C) Erzurum Kongresi’nde D) Amasya Görüşmelerinde
198. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde Kuvay-i Milliye birlikleri etkili olmuştur?
A) Sakarya Zaferi’nin kazanılması
B) İç ayaklanmaların bastırılması
C) İzmir’in düşman işgalinden kurtulması
D) Doğu Trakyanın TBMM Hükümeti’nce teslim alınması
199. İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın yönetimi, aşağıdakilerin hangisiyle, Türkiye’nin başkanlığında uluslararası bir komisyona bırakılmıştır?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Antlaşması D) Montrö Sözleşmesi
200. Montrö Sözleşmesi ile kaldlrılan “Boğazlar Komisyonu”, aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle kurulmuştur?
A) Mondros B) Sevr C) Mudanya D) Lozan
201. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarısıdır?
A) I.İnönü B) Sakarya C) II.İnönü D) Büyük Taarruz
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:46 pm

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ-5


202. Mustafa Kemal, aşağıdaki olayların hangisinden sonra Osmanlı ordusundaki görevinden ayrılmıştır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması B) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
C) Erzurum Kongresi’nin toplanması D) Sivas Kongresi’nin toplanması
203. Aşağıdakilerden hangisini, TBMM Hükümeti imzalamıştır?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Brest-Litowsk Antlaşması
204. TBMM Hükümeti’nin milletlerarası alanda kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü Barış
B) Lozan Antlaşması
C) Londra Konferansı’nın toplantısı
D) Hatay’ın Türkiye’ye katılması
205. Kuva-yi Milliye hareketi hangi antlaşma maddelerinin İtilaf Devletleri’nce haksız uygulanmasına karşı başlamıştır?
A) Sevr Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
206. Milli Mücadele Dönemi’nde Fransa’yla yapılan ve Hatay dışında bu günkü Suriye sınırımızı çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara B) Gümrü C) Kars D) Moskova
207. Kuva-yı Milliye birlikleri yerine düzenli ordunun kurulması sırasında Mustafa Kemal hangi görevi yürütüyordu?
A) 9.Ordu Müfettişliği
B) Heyet-i Temsiliye Reisliği
C) TBMM Hükümeti Reisliği
D) Cumhurbaşkanlığı
208. Mustafa Kemal, milli mücadelede öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?
A)Türk milletinin haklılığını dünya kamu oyuna duyurmayı
B) Milli bilinci uyandırarak milli birliği sağlamayı
C) Düzenli bir ordu kurmayı
D) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’daki etkinliğini kaldırmayı
209. I.Kars Antlaşması
II.Gümrü Antlaşması
III.Moskova Antlaşması
IVAnkara Antlaşması
Kurtuluş Savaşı’nda TBMM Hükümeti’nin imzaladığı yukarıdaki antlaşmalar oluş tarihlerine göre dizildiğinde hangisi ilk önce gelir?
A) I B) II C) III D) IV
210. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini zedeleyen Boğazlar Komisyonu’nu kaldırmıştır?
A) Montrö Sözleşmesi
B) Lozan Antlaşması
C) Balkan Antantı
D) Sâdâbât Paktı
211. Kuva-yi Milliye Birlikleri’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak
B) Saltanat ve hilafetin devamını sağlamak
C) ****** inkılaplarını benimsetmek
D) Sivas’ta milli bir kongrenin toplanmasını gerçekleştirmek
212. Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Milli Mücadelenin idari merkezi
B) Milli Mücadelenin gerekçesi
C) Milli Mücadelenin yöntemi
D) Milli Mücadelenin amacı
213. Aşağıdaki olaylardan hangisi Heyet-i Temsiliye’nin (Temsil Heyeti) hukuki varlığının İstanbul Hükümeti’nce tanınmasını sağlamıştır?
A) Sivas Kongresi’nin toplanması
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması
C) Amasya Görüşmelerinin yapılması
D) TBMM’nin açılması
214. I.Sevr Antlaşması
II.Lozan Antlaşması
III.Mondros Ateşkes Antlaşması
IV.Mudanya Ateşkes Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) III-I-IV-II B) I-II-III-IV C) III-II-IV-I II-III-I-IV
215. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in Milli Mücade!e’yi başlatmak amacıyla İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek istemesinin sebeplerinden biri değildir?
A) İstanbul’da kurtuluş için önerdiği çözüm yollarından sonuç alamaması
B) Halkın, Anadolu’da yer yer direnişe başlaması
C) İstanbul Hükümeti’nin, İtilaf Devletleri’nin isteklerine boyun eğmesi
D) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin işgal kuvvetlerince basılarak dağıtılması
216. Aşağıdakilerden hangisi, I.İnönü Savaşı’ndan sonra toplanan Londra Konferansı’nın sağladığı sonuçlardan biri değildir?
A) Türk milletinin haklılığının dünyaya duyurulması
B) TBMM Hükümeti’nin İtilaf Devletleri’nce tanınması
C) Doğu Trakya’nın TBMM Hükümeti’nin yönetimine bırakılması
D) Türkler “barış istemiyor.”propagandasının etkisiz hale getirilmesi
217. TBMM Hükümeti aşağıdakilerden hangisini Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla elde etmiştir?
A) Hatay’ın Türkiye’ye katılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Meriç Irmağı’nın sol kıyısına kadar Doğu Trakya’nın kurtarılması
D) Boğazlarda egemenliğimizi zedeleyen sınırlamaların kaldırılması
218. I.Misak-ı Milli kararlarının alınması
II.TBMM’nin açılması
III.Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti’yle Ankara’ya gelişi
IV.Birinci İnönü Savaşı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III-IV B) III-I-II-IV C) IV-III-II-I D) II-I-IV-III
219. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yı Milliye Birlikleri’nin düzenli orduya dönüştürülmesindeki sebeplerden biri değildir?
A) Askerlik tekniğinin yetersiz olması
B) Bir merkezden yönetilmemeleri
C) Düşmanın düzenli ordularla saldırması
D) Padişaha bağlı olmaları
220. Kurtuluş Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin barış görüşmeleri için TBMM Hükümeti ile birlikte Osmanlı Hükümeti’ni de Lozan’a çağırması üzerine, TBMM hangi kararı almıştır?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Medenî Kanun’un kabulü
221. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Kuvay-ı Milliye hareketinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
A) Vatanın işgale uğraması
B) Ordunun terhis edilmesi
C) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
D) İstanbul Hükümeti’nin .otoritesini kaybetmesi
222. Kurtuluş Savaşı’nda milli direniş teşkilatları aşağıdakilerin hangisinde alınan kararla bir isim etrafında birleştirilmiştir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Osmanlı Mebusan Meclisi
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
223. Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?
A) İşgal kuvvetlerince Osmanlı Mebusan Meclisi’nin dağıtılması
B) İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali
C) Sevr Antlaşması
D) İstanbul Hükümeti ile Mustafa Kemal’in Amasya Görüşmelerini yapması
224. I.Saltanatın kaldırılması
II.Cumhuriyetin ilanı
III.Halifeliğin kaldırılması
IV.Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü
Yukarıdakilerden hangisi Siyasi alanda yapılan inkılaplardan biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV
225. -Yeni Türk Devleti nin rejiminin belirlenmesi
-Yasama, yürütme, yargı gücünün birbirinden ayrılması
-Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilânı
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Medeni Kanunun kabulü
226. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin, kaldırılmasının nedenlerinden biridir?
A) Cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaması
B) Rejime muhalefetin artması
C) Dünyadaki ekonomik bunalım
D) Resmi ilişkilerde kolaylık sağlamak
227. I.Halifeliğin kaldırılması
II.Şapka Kanunu’nun çıkarılması
III.Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması
IV.Medeni Kanun’un kabulü
Yukarıdaki inkılaplardan hangileri, aynı tarihte yapılmıştır?
A) I-III B) II-III C) I-II D)III-IV
228. Şer’iye ve Evkaf vekaleti yerine aşağıdaki kurumlardan hangileri kurulmuştur?
A) Savunma Bakarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü
B) Genel Kurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı
C) Diyanet işleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü
D) Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı
229. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasındaki sebep aşağıda verilenlerden hangisidir?
A) Halkın demokrasi isteği
B) İnkılap hareketlerine karşı muhalefetin oluşması
C) Cumhuriyet yönetimini güçlendirmek
D) Yapılan İnkılapların bazı çevrelere yetersiz gelmesi
230. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması’nın sebeplerinden biri değildir?
A) Takrir-i Sukün Kanunu’nun çıkarılması
B) Osmanlı yönetiminin sona ermesinden itibaren doğu’da devlet yönetiminin zayıflamış olması
C) Rejime karşı bir muhalefetin oluşması
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın icra atları
231. Şeyh Sait Ayaklanması’nın bastırılması amacıyla devlet aşağıdaki hangi tedbiri almıştır?
A) Cumhuriyet rejimine son verilmiştir.
B) Çok partili hayata geçiş hızlandırılmıştır.
C) Saltanat kaldırılmıştır.
D) Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmıştır.
232. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sosyal alanla ilgisi yoktur?
A) Kılık-kıyafette değişiklik
B) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
C) Takvim ve saat ölçülerinde değişiklik
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabulü
233. Aşağıdakilerden hangisi demokratikleşme çalışmalarından biri değildir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Soyadı kanunun çıkarılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilânı
234. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet rejimine geçişin bir aşamasıdır?
A) TBMM’nin açılışı
B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılışı
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
235. Cumhuriyetin kurulması ve geliştirilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Saltanat kaldırılmıştır.
B) Latin alfabesi kabul edilmiştir.
C) Medreseler kapatılmıştır.
D) Miladi takvim kabul edilmiştir.
236. 3 Mart 1024’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?
A) Eğitim ve öğretimde birlik
B) Milletlerarası ilişkilerde kolaylık
C) Hukuk alanında birlik
D) Sosyal ve resmî ilişkilerde kolaylık
237. Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Dil Kurumu’nu kurmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türk tarihinin sadece Osmanlı tarihinden ibaret olmadığını göstermek
B) Türk dilini Avrupa ve Fransa’nın etkisinden kurtarmak
C) Türk dilini akıcı bir hale getirmek
D) Aydınlar ile halkı güçlendirmek
238. I.Musul Meselesi
II.BoğazlarMeselesi
III.Yabancı Okullar Meselesi
IV.Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi
Şeyh Sait Ayaklanması, yukarıdakilerden hangisinin aleyhimize sonuçlanmasını sağlamıştır?
A) I B) II C) III D)IV
239. Aşağıdakilerden hangisini, laik bir devlet yapısı için söyleyebiliriz?
A) Dini faaliyetlerin her şeyin üstünde tutulması
B) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması
C) Semavî dinlere öncelik verilmesi
D) Teokratik devlet yapısının ön plana çıkması
240. Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız Türk vatandaşlarına ait olduğu hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?
A) Mecelle
B) Kapitülasyonlar
C) Kabotaj Kanunu
D) Takrir-i Sükun Kanunu
241. I.Boğazlar Komisyonu kaldırılacak ve görevi Türkiye’ye devredilecektir.
II.Boğazların iki yakasında Türkiye asker bulundurabilecektir.
III.Oniki Ada Türkiye’ye verilecektir.
IV.Boğazlar yabancı devletlerin ticaret gemilerine açık tutulacaktır.
Yukarıdakilerden hangisi, Montrö Sözleşmesi’nde yer almaz?
A) I B) II C) III D) IV
242. Türkiye’yi ilgili devletlerle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamaya iten sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Japonya, Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları
B) Fransa’nın Suriye’den vazgeçmesi
C) Büyük devletlerin Türkiye’nin güçlenmesinden korkmaları
D) Kapitülasyonların kaldırılması
243. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında yapılan inkılaplardandır?
A) Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Şapka Kanunun kabulü
D) Takvim ve saat ölçülerinde değişiklik
244. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilan edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Yeni inkılaplara ortam hazırlanmıştır.
B) Hükümet bunalımı çözüldü.
C) Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.
D) Eğitim ye öğretim birleştirildi.
245. -Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde alınan kararlar
-TBMM’nin açılışı
-Cumhuriyetin ilanı
Yukarıdaki gelişmeler; aşağıda verilen hangi bütünleyici ilkenin doğrultusunda yapılmıştır?
A) Milli egemenlik
B) Akılcılık ve bilimsellik
C) Yurtta sulh, cihanda sulh
D) Hürriyet ve bağımsızlık
246. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası’nın .kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kazım Karabekir
B) Rauf Orbay
C) Mustafa Kemal
D) Adnan Adıvar
247. ******’ün temel ilkelerinden biri olan cumhuriyetçilik ilkesini bütünleyen ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik, Halkçılık
B) Milliyetçilik, Devletçilik.
C) Laiklik, Devletçilik
D) Halkçılık, Laiklik
248. I.Cumhuriyetçilik
II.Milli egemenlik
III.Milliyetçilik
IV.Halkçılık
Yukarıdakilerden hangisi, ******’ün temel ilkelerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV
249. Aşağıda verilen inkılaplardan hangisinin milliyetçilikle bir ilgisi yoktur?
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kurulması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
250. I.Soyadı Kanunu’nun kabulü
II.Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III.Medeni Kanunu’nun kabulü
IV.Kılık, kıyafette değişiklik
Yukarıdakilerden hangisi, ******’ün çağdaşlık ve batılılaşma bütünleyici ilkesi ile bağdaşmaz?
A) I B) II C) III D) IV
251. 19 Temmuz 1937’de imzalanan Sadabat Paktı’nda aşağıdaki hangi devletin imzası yoktur?
A) Türkiye
B) Suriye
C) İran
D) Afganistan
252. “Türk dış politikasının temeli“ aşağıdaki hangi bütünleyici ilkeye dayanır?
A) Yurtta sulh cihanda sulh
B) Milli egemenlik
C) Akılcılık ve bilimsellik
D) Milli birlik ve beraberlik
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:47 pm

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ-6


253. II.Beş Yıllık Kalkınma Planının başarıya ulaşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ******’ün hastalanması
B) Almanya’nın bölünmesi
C) Devletlerarası gruplaşma
D) II.Dünya Savaşı’nın çıkması
254. ****** ilkeleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz
A) İslam dini Ön planda tutulmuştur.


B) İlkeler, birbirini tamamlayan bir bütündür.
C) Türk toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur.
D) Akla ve mantığa uygundur.
255. ******, aşağıdaki okulların hangisinde eğitim görmemiştir?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi
B) Manastır Askeri İdadisi
C) Harp Akademisi
D) Darüşşafaka
256. I.Şeyh Sait isyanı
II.Cumhuriyetin ilanı
III.Mustafa. Kemal’e suikast girişimi
IV.Menemen olayı
Yukarıdakilerden hangisi, çok partili rejim denemelerini olumsuz etkileyemez?
A) I B) II C) III D) IV
257. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, diğerlerinden sonra olmuştur?
A) Miladi takvimin kabulü
B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
C) Tekke, zaviye ve türbelerin kaldırılması
D) Şapka Kanunu’nun kabulü
258. Aşağıdakilerden hangisi. Türk milli eğitiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Laiktir.
B) Aklî bilimleri esas almıştır.
C) Özel teşebbüsü Özendirir.
D) Demokratiktir.
259. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 İzmir iktisat Kongresi’nce benimsenen ilkelerdendir?
A) Güçlü bir özel sermaye kurulmasını sağlamak
B) Endüstrileşmeyi tamamen özel sektör eliyle gerçekleştirmek
C) Tarımda makineleşmeyi sağlamak
D) Özel maden işletmeciliğini teşvik etmek
260. Yurdumuzda Cumhuriyetin Îlanından sonra ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî hakimiyeti gerçekleştirmek
B) Kapitülasyonları kaldırmak
C) Çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmak
D) Saltanata son vermek
261. I.Saltanatın kaldırılması
II.Halifeliğin kaldırılması
III.Cumhuriyetin ilanı
IV.Lozan Antlaşması
Yukarıda verilen olayla, hangi seçenekte oluş tarihlerine göre doğru sıralanmıştır?
A) I-IV-III-II B) I-II-III-IV C) II-I-III-IV D) IV-II-I-III
262. ******’ün, “Milli birlik duygusunu durmadan ve her araç ve önlemlerle geliştirmek milli ülkümüzdür.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanır?
A) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
263. ******’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözü aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
264. Aşağıdakilerden hangisi ******’ün Devletçilik ilkesi içerisinde değerlendirilebilir?
A) Devletin özel teşebbüse kredi sağlaması
B) Devletin sanayi alanında yatırım yapması
C) Bütün ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından yürütülmesi
D) Devletin ekonomik faaliyetleri planlaması
265. I.Cumhuriyetin ilanı
II.Saltanatın kaldırılması
III.Yeni Türk harflerinin kabulü
IV.Halifeliğin kaldırılması
İnkılapların gerçekleşme tarihine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I-II-III-IV B) II-I-IV-III C) IV-II-I-III D) III-I-II-IV
266. Aşağıdaki ****** inkılaplarından hangisi, gerçekleşme tarihlerine göre sıraya dizildiğinde ilk önce gelir?
A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
D) Medreselerin kaldırılması
267. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
A) Yeni Türk harflerinin kabulü
B) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü
C) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kurulması
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
268. Yeni Türk devletinde Meclis Hükümeti Sistemi’nin İşlememesi üzerine ortaya çıkan hükümet buhranı aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Medeni Kanunu’nun kabulü
269. Aşağıdaki ****** inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Medenî Kanun’un kabulü
270. Aşağıdaki ****** inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha. sonra gerçekleşmiştir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Medeni Kanun’un kabulü
271. I.TBMM’nin açılması
II.Saltanatın kaldırılması
III.Halifeliğin kaldırılması
IV.Ankara’nın başkent olması
Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I-II-IV-III B) II-I-III-IV C) IV-II-III-I D) III-II-IV-I
272. ****** döneminde yapılan aşağıdaki işlerden hangisi, köylünün durumunu iyileştirmek ve tarımı geliştirmek amacıyla yapılmamıştır?
A) Aşar (öşür) vergisinin kaldırılması
B) Kooperatifçiliğin özendirilmesi
C) Makineleşmeye Önem verilmesi
D) İş Bankası’nın kurulması
273. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda vatanın bağımsızlığı için mücadele veren teşkilatlardan biridir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Halk Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz